125 datasets gevonden voor: ‘natuur’
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsvisie- Groene ontwikkelingszone

De provincie wil de ontwikkeling van functiecombinaties van natuur met andere functies mogelijk maken wanneer deze substantieel bijdragen aan versterking van de ecologische samenhang van de natuur van het Gelders…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 14-01-2023

Omgevingsverordening- Gelders natuurnetwerk (GNN)

Het Gelders natuurnetwerk is een gebied met een samenhangend netwerk van binnen de provincie Gelderland bestaande en te ontwikkelen natuur van internationaal, nationaal en provinciaal belang dat strekt tot de…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsvisie- Gelders natuurnetwerk

De provincie beschermt het Gelders Natuurnetwerk (GNN) dit is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuur van internationaal, nationaal en provinciaal belang. Dit Gelders Natuurnetwerk bestaat uit alle…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsverordening- Verkenningsgebied voorwaarden natuurbegraven binnen Gelders natuurnetwerk

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand bevat het verkenningsgebied waar natuurbegraven onder voorwaarden mogelijk is. Op het verbod op nieuwvestiging binnen het Gelders natuurnetwerk wordt voor een beperkt aantal ontwikkelingen een uitzondering gemaakt in…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsverordening- Verkenningsgebied bijzondere voorwaarden natuurbegraven binnen Gelders natuurnetwerk

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand bevat het verkenningsgebied waar natuurbegraven onder bijzondere voorwaarden mogelijk is. Op het verbod op nieuwvestiging binnen het Gelders natuurnetwerk wordt voor een beperkt aantal ontwikkelingen een uitzondering gemaakt…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsvisie- Weidevogelgebieden

Thema('s): energie en milieu
De Weidevogelgebieden zijn een bijzonder onderdeel van de Groene Ontwikkelingszone. De provincie en haar partners willen in de nog perspectiefvolle weidevogelgebieden een landbouwpraktijk stimuleren en instandhouden die rekening houdt met…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Regionaal Waterprogramma 2021-2027- Kaderrichtlijn Water - Grondwaterlichamen

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand betreft het gebied KRW - Grondwaterlichamen. Het Regionaal Waterprogramma is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 januari 2022.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Regionaal Waterprogramma 2021-2027- Natte landnatuur

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand betreft het gebied natte landnatuur in Gelderland. Het Regionaal Waterprogramma is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 januari 2022.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 14-01-2023

Omgevingsverordening- Ganzenrustgebieden

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand bevat de vastgestelde ganzenrustgebieden. De provincie en haar partners willen invulling geven aan de internationale verplichting tot duurzame instandhouding van de ganzenpopulatie. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Regionaal Waterprogramma 2021-2027- Bescherming natte landnatuur

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand betreft het gebied beschermingszones natte landnatuur. Het Regionaal Waterprogramma is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 januari 2022.