44 datasets gevonden
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 13-07-2019

Omgevingsvisie- Beschermingszone natte landnatuur, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
De provincie beschermt de natte landnatuur door hydrologische beschermingszones aan te wijzen. Binnen deze gebieden streeft de provincie naar het op orde brengen en houden van de waterhuishoudkundige omstandigheden om…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 13-07-2019

Omgevingsvisie- Intrekgebieden, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Intrekgebieden zijn de gebieden waar het grondwater maximaal binnen 1000 jaar de pompputten van het waterbedrijf bereikt. De provincie heeft voor deze gebieden geen bijzonder beleid opgesteld. De provincie en…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 13-07-2019

Hydrologie- Gemiddelde grondwaterstanden, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand bevat de gemiddelde hoogste en laagste grondwaterstanden en de gemiddelde grondwaterstanden in het voorjaar.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 13-07-2019

Kaderrichtlijn Water- Oppervlaktewater lichamen lijn, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft de oppervlaktewaterlichamen wateren en plassen van de kaderrichtlijn water weer. De Kaderrichtlijn Water (KRW), is een Europese richtlijn, die bedoeld is om de kwaliteit van het grond-…
Thema afbeelding van water
Laatst gewijzigd: 13-07-2019

Omgevingsvisie- Waterwingebieden, Provincie Gelderland

Thema('s): water
De waterwingebieden zijn de zones direct rondom de winputten met water dat binnen 1 jaar wordt opgepompt.Deze beschermde gebieden betreft de zone die de winputten en de directe omgeving daarvan…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 13-07-2019

Omgevingsvisie- Boringsvrije zone, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
In boringsvrije zones mogen kleilagen die het onderliggende grondwater beschermen niet worden doorboord. Dit is vastgesteld in de Provinciale milieuverordening Gelderland (PmG). Ook is het verboden de bodem te gebruiken…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 13-07-2019

Omgevingsvisie- Grondwaterfluctuatiezone, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
In een zone rondom het Veluwemassief, aan de oostzijde van de stuwwal van Nijmegen en een zone langs de Randmeren is sprake van een (smalle) zone die extra gevoelig is…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 13-07-2019

Water- Meetnet- Grondwaterkwantiteit- Selectie, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft de selectie Meetnet Grondwater weer. Het betreft hier een continue registratie van grondwaterstanden op 17 locaties binnen de provincie Gelderland.
Thema afbeelding van water
Laatst gewijzigd: 13-07-2019

Waterwegen- Vaarwegen goederenvervoer, Provincie Gelderland

Thema('s): water
In Gelderland gelegen vaarwegen naar vaarklassen.
Thema afbeelding van water
Laatst gewijzigd: 13-07-2019

Water- Stroomgebieden (Hoofd, Deel en Sub), Provincie Gelderland

Thema('s): water
Het bestand geeft de hoofdstroomgebieden, deelstroomgebieden en substroomgebiedenweer.