44 datasets gevonden
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 22-03-2019

Omgevingsvisie- Beschermingszone natte landnatuur, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
De provincie beschermt de natte landnatuur door hydrologische beschermingszones aan te wijzen. Binnen deze gebieden streeft de provincie naar het op orde brengen en houden van de waterhuishoudkundige omstandigheden om…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 18-04-2019

Omgevingsverordening- Grondwaterbescherming, Inspire Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Rondom het waterwingebied liggen de grondwaterbeschermingsgebieden met water dat tussen 1 en 25 jaar wordt opgepompt. Ongeveer zeventig procent van ons drinkwater wordt gewonnen uit grondwater. Het is dus van…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 18-04-2019

Water- Meetnet- Grondwaterkwantiteit- Primair, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft het Provinciaal Primair grondwaterstandsmeetnet weer op basis van veldwerk en waarnemingen middels Waterleidingbedrijf Vitens (NWG en WG). Door Gedeputeerde Staten in 2009 vastgesteld.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 18-04-2019

Water- Meetnet- Grondwaterkwantiteit- Selectie, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft de selectie Meetnet Grondwater weer. Het betreft hier een continue registratie van grondwaterstanden op 17 locaties binnen de provincie Gelderland.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 18-04-2019

Water- Kaderrichtlijn- Meetnet grondwaterkwaliteit, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
​Het bestand geeft de meetlocaties van de grondwaterstanden Kaderrichtlijn Water (KRW) binnen de provincie Gelderland weer. De KRW is een Europese richtlijn, die bedoeld is om de kwaliteit van het…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 18-04-2019

Water- Kaderrichtlijn- Meetnet grondwaterkwantiteit, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
​Het bestand geeft de meetlocaties van de grondwaterstanden Kaderrichtlijn Water (KRW) binnen de provincie Gelderland weer. De KRW is een Europese richtlijn, die bedoeld is om de kwaliteit van het…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 18-04-2019

Water- Kaderrichtlijn- Grondwaterlichamen groot, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft de grondwaterlichamen indeling (regio's) van de kaderrichtlijn water weer. De Kaderrichtlijn Water (KRW), is een Europese richtlijn, die bedoeld is om de kwaliteit van het grond- en…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 02-04-2019

Grondwater- Kwel-infiltratie Stone-onderzoek, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft de landelijke kwelgebieden in 250 x 250 meter grids (Stone-onderzoek Alterra) weer.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 02-04-2019

Grondwater- GVG Hoge grondwaterstand, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft de GVG (Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand) tot 40 cm-maaiveld weer.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 02-04-2019

Grondwater- Onttrekkingen in 2008, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Grondwateronttrekkingen 2008 Register grondwater. Op 22 december 2009 is de Waterwet van kracht geworden. De volgende werkzaamheden zijn daarbij overgegaan naar de waterschappen: - industriele onttrekkingen kleiner dan 150.000 m³…