53 datasets gevonden
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Bodem- Veenweidegebieden

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand bevat de zettingsgevoelige veengronden in Gelderland. Zetting is het proces waar grond onder invloed van een belasting wordt samengedrukt. Hierbij worden water en lucht uit de poriën geperst.…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Landschapstypen 19nu

Thema('s): energie en milieu
In dit bestand wordt provincie Gelderland opgedeeld in landschapstypen. In totaal zijn er 20 verschillende landschapstypen: o.a. kassenlandschap, natte heide- en broekontginningenlandschap, en essenlandschap.Het landschapsbeeld van Gelderland wordt beschreven in…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Landschapstypen 1850

Thema('s): energie en milieu
In dit bestand wordt provincie Gelderland opgedeeld in landschapstypen. In totaal zijn er 17 verschillende typen: o.a. bos, heide-, essen-, kampen-, veenontginningslandschap. Dit bestand is opgesteld en gebruikt ten behoeve…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Bodem- Lithologische kaart

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand met de globale opbouw van de bovenste 10 meter van de bodem in zeventien profieltypen (lithologische eenheden). Voorbeeld profieltype: M = zand en grind. Lithologie betekent letterlijk "gesteente"…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Bodem- Boomse Klei, ligging van de bovenkant

Thema('s): natuur en landschap
Bestand bevat de verbreiding en diepte van de bovenkant van de Boomse klei in meters. Boomse klei is een geologische formatie. Het is een laag die in verschillende diktes onder…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 20-01-2023

Natuur- SNL monitoring gebieden

Thema('s): natuur en landschap
Monitoring gebieden SNL (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) natuur met inventarisatiejaar. Gebieden van de provincie Gelderland waarover in de betreffende jaren de monitoring gepland is voor de natuurkwaliteit van SNL beheertypen.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Milieu- Bodem Inpassing stortplaatsen

Thema('s): energie en milieu
Het bestand geeft de locaties van voormalige stortplaatsen weer die (na 2004) een (hernieuwde) inpassing hebben gekregen in het landschap.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Bodem- Zandbanen en Zanddieptekaart 2010

Thema('s): natuur en landschap
Bestand geeft de aanwezigheid van zandige afzettingen in het kleidek weer, alsmede de diepte van de Pleistocene zand ondergrond in het Gelderse Rivierengebied (Neder-Betuwe, Overbetuwe, land van Maas en Waal,…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsverordening- Verkenningsgebied bijzondere voorwaarden natuurbegraven binnen Gelders natuurnetwerk

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand bevat het verkenningsgebied waar natuurbegraven onder bijzondere voorwaarden mogelijk is. Op het verbod op nieuwvestiging binnen het Gelders natuurnetwerk wordt voor een beperkt aantal ontwikkelingen een uitzondering gemaakt…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsverordening- Verkenningsgebied voorwaarden natuurbegraven binnen Gelders natuurnetwerk

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand bevat het verkenningsgebied waar natuurbegraven onder voorwaarden mogelijk is. Op het verbod op nieuwvestiging binnen het Gelders natuurnetwerk wordt voor een beperkt aantal ontwikkelingen een uitzondering gemaakt in…