32 datasets gevonden voor: ‘wonen’
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-07-2021

Geluid- Woningen 63 dB of meer, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Op basis van de geluidsbelastingkaart van provinciale wegen peiljaar 2016 is bepaald op welke geluidsgevoelige bestemmingen de gevelbelasting 63 dB of meer is. Hierbij wordt uitgegaan van het type asfalt…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 15-07-2021

Omgevingsverordening- Waardevol open gebied, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Een bestemmingsplan voor gronden binnen een Waardevol open gebied maakt ten opzichte van het ten tijde van de inwerkingtreding van de verordening geldende bestemmingsplan geen bestemmingen mogelijk die de openheid…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 15-07-2021

Omgevingsvisie- Windenergie aandachtsgebied, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
In diverse gebieden zijn specifieke objecten die aandacht vragen bij de ontwikkeling van een windturbinepark. In deze gebieden is het gesprek met de juiste partijen nodig om de (on)mogelijkheden in…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 24-07-2021

Wegen- Openbare verlichting, Schakelkasten, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand geeft de schakelkasten openbare verlichting langs provinciale wegen weer, afkomstig uit beheerpakket Luminizer.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 24-07-2021

Wegen- Openbare verlichting, Lichtmasten, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand geeft de lichtmasten en andere lichtbronnen langs provinciale wegen weer, afkomstig uit beheerpakket Luminizer.
Thema afbeelding van water
Laatst gewijzigd: 15-07-2021

Omgevingsvisie- Bescherming oppervlakte drinkwater, provincie Gelderland

Thema('s): water
Dit bestand bevat oppervlaktewateren die beschermd worden i.v.m. de drinkwatervoorziening.In Gelderland wordt oppervlaktewater ingezet voor de openbare drinkwatervoorziening. Dit gebeurt door infiltratie van oppervlaktewater. Hierbij worden ook de nadelige effecten…
Thema afbeelding van recreatie en sport
Laatst gewijzigd: 24-07-2021

Omgevingsverordening- Molenbiotoop, provincie Gelderland

Thema('s): recreatie en sport
In bestemmingsplannen die betrekking hebben op gronden gelegen binnen de Molenbiotoop wordt geen nieuwe bebouwing danwel beplanting toegestaan, tenzij in de toelichting bij het bestemmingsplan wordt aangetoond dat het functioneren…
Thema afbeelding van water
Laatst gewijzigd: 24-07-2021

Omgevingsvisie- Waterwingebieden, provincie Gelderland

Thema('s): water
De waterwingebieden zijn de zones direct rondom de winputten met water dat binnen 1 jaar wordt opgepompt.Deze beschermde gebieden betreft de zone die de winputten en de directe omgeving daarvan…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 24-07-2021

Omgevingsvisie- Ecologische verbindingszones, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
De ecologische verbindingszones (evz's) zijn een bijzonder onderdeel van de kernkwaliteiten van Gelders Natuurnetwerk (GNN) en Groene Ontwikkelzone (GO). Zij moeten voor een deel nog in de Groene Ontwikkelzone worden…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 15-07-2021

Omgevingsvisie- Windenergie uitgesloten vanwege wettelijke beperkingen, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
In deze gebieden is plaatsing van windturbines niet toegestaan n het kader van wettelijke beperkingen en zal de provincie niet meewerken aan ruimtelijke planvorming hiervoor. Windturbines uitgesloten vanwege wettelijke beperkingen…