37 datasets gevonden voor: ‘wonen’
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 07-04-2022

Geluid- Woningen 63 dB of meer, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Op basis van de geluidsbelastingkaart van provinciale wegen peiljaar 2016 is bepaald op welke geluidsgevoelige bestemmingen de gevelbelasting 63 dB of meer is. Hierbij wordt uitgegaan van het type asfalt…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 07-04-2022

Omgevingsverordening- Waardevol open gebied, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Een bestemmingsplan voor gronden binnen een Waardevol open gebied maakt ten opzichte van het ten tijde van de inwerkingtreding van de verordening geldende bestemmingsplan geen bestemmingen mogelijk die de openheid…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 01-07-2022

Wegen- Openbare verlichting, Schakelkasten

Thema('s): energie en milieu
Het bestand geeft de schakelkasten openbare verlichting langs provinciale wegen weer, afkomstig uit beheerpakket Luminizer.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 10-04-2022

Omgevingsvisie- Windenergie aandachtsgebied

Thema('s): energie en milieu
In diverse gebieden zijn specifieke objecten die aandacht vragen bij de ontwikkeling van een windturbinepark. In deze gebieden is het gesprek met de juiste partijen nodig om de (on)mogelijkheden in…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 01-07-2022

Wegen- Openbare verlichting, Lichtmasten

Thema('s): energie en milieu
Het bestand geeft de lichtmasten en andere lichtbronnen langs provinciale wegen weer, afkomstig uit beheerpakket Luminizer.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 09-08-2022

Regionaal Waterprogramma 2021-2027- Kaderrichtlijn Water - Bescherming openbare drinkwatervoorziening

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand betreft het gebied grondwaterbeschermingszones, oppervlaktewater voor drinkwater. Het Regionaal Waterprogramma is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 januari 2022.
Thema afbeelding van water
Laatst gewijzigd: 07-04-2022

Omgevingsvisie- Bescherming oppervlakte drinkwater, provincie Gelderland

Thema('s): water
Dit bestand bevat oppervlaktewateren die beschermd worden i.v.m. de drinkwatervoorziening.In Gelderland wordt oppervlaktewater ingezet voor de openbare drinkwatervoorziening. Dit gebeurt door infiltratie van oppervlaktewater. Hierbij worden ook de nadelige effecten…
Thema afbeelding van water
Laatst gewijzigd: 16-04-2022

Omgevingsvisie- Waterwingebieden, provincie Gelderland

Thema('s): water
De waterwingebieden zijn de zones direct rondom de winputten met water dat binnen 1 jaar wordt opgepompt.Deze beschermde gebieden betreft de zone die de winputten en de directe omgeving daarvan…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-04-2022

Omgevingsvisie- Ecologische verbindingszones, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
De ecologische verbindingszones (evz's) zijn een bijzonder onderdeel van de kernkwaliteiten van Gelders Natuurnetwerk (GNN) en Groene Ontwikkelzone (GO). Zij moeten voor een deel nog in de Groene Ontwikkelzone worden…
Thema afbeelding van cultuur en erfgoed
Laatst gewijzigd: 05-04-2022

Statistisch Zakboek Onderwijs

Thema('s): cultuur en erfgoed
Statistische gegevens op het gebied van onderwijs.