251 datasets gevonden
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 21-09-2019

Omgevingsvisie- Grote zonneparken, Provincie Gelderland

Met het goedkoper worden van zonnepanelen wordt het realiseren van grote veldopstellingen financieel haalbaar. Steeds vaker komen er vragen van gemeenten en initiatiefnemers over het provinciale beleid ten aanzien van…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 21-09-2019

Omgevingsvisie- Koude-warmte opslag (KWO) vrije zone, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand bevat gebieden waar koude - warmte opslag systemen niet zijn toegestaan. De toepassing van deze systemen brengt risico's met zich mee voor de drinkwaterwinning. Opwarming van het grondwater…
Thema afbeelding van water
Laatst gewijzigd: 21-09-2019

Omgevingsvisie- Oppervlaktewaterlichamen vlak, Provincie Gelderland

Thema('s): water
De provincie en haar partners streven samen naar herstel en behoud van de kwaliteit van het oppervlaktewater in Gelderland, waarbij ten minste voldaan wordt aan de normen van de Europese…
Thema afbeelding van recreatie en sport
Laatst gewijzigd: 21-09-2019

Cultuurhistorie- DNA-kaart, Belvoirgebieden, Provincie Gelderland

Thema('s): recreatie en sport
In het cultuurhistorische beleid van de provincie Gelderland ‘Belvoir’ is Gelderland ingedeeld in tien Belvoirgebieden. Ieder gebied heeft zijn eigen regionale cultuurhistorische identiteiten. De dragers van deze identiteiten zijn de…
Thema afbeelding van water
Laatst gewijzigd: 21-09-2019

Water- Uiterwaarden- (nurg), Provincie Gelderland

Thema('s): water
Het bestand geeft de ligging van de uiterwaarden in de provincies Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant, Utrecht, Limburg en Zuid-Holland in het jaar 1997 weer.
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 21-09-2019

Statistisch Zakboek Gelderland Economie & Arbeidsmarkt

Statistische gegevens op het gebied van economie en arbeidsmarkt
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 21-09-2019

Geluid- Geluidsreductie verharding, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Trajecten van provinciale wegen die voorzien zijn van een geluiddempende toplaag.
Thema afbeelding van water
Laatst gewijzigd: 21-09-2019

Omgevingsvisie- Waterberging, Provincie Gelderland

Thema('s): water
De provincie en haar partners willen zo veel mogelijk voorkomen dat inundatie vanuit watergangen leidt tot wateroverlast. Hiervoor worden Waterbergingsgebieden ingericht. De Omgevingsvisie is op 9 juli 2014 vastgesteld door…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 21-09-2019

Geluidszones- Vliegvelden, Inspire Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand geeft de 50dB(A) geluidszones rond vliegvelden in de provincie Gelderland weer waarvoor de provincie vergunningen verleent en toezicht houdt.
Thema afbeelding van recreatie en sport
Laatst gewijzigd: 21-09-2019

Omgevingsverordening- Molenbiotoop, Provincie Gelderland

Thema('s): recreatie en sport
In bestemmingsplannen die betrekking hebben op gronden gelegen binnen de Molenbiotoop wordt geen nieuwe bebouwing danwel beplanting toegestaan, tenzij in de toelichting bij het bestemmingsplan wordt aangetoond dat het functioneren…