259 datasets gevonden
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 18-04-2019

Geluidszones- Vliegvelden, Inspire Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand geeft de 50dB(A) geluidszones rond vliegvelden in de provincie Gelderland weer waarvoor de provincie vergunningen verleent en toezicht houdt.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 18-04-2019

Omgevingsvisie- Nationale Landschappenvisie, Inspire Gelderland

Thema('s): energie en milieu
De provincie wil samen met haar partners door ruimtelijke ontwikkelingen de Kernkwaliteiten van de Nationale Landschappen behouden, herstellen en versterken en de landschappelijke samenhang vergroten. De provincie beschermt de kernkwaliteiten…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 18-04-2019

Geluidsbelasting- Provinciale wegen (etmaal), Inspire Gelderland

Thema('s): energie en milieu
In kader van EU richtlijn omgevingslawaai is de geluidsbelasting als gevolg van verkeer op de provinciale wegen in Gelderland doorgerekend. Dit is gedaan volgens de voorgeschreven methode SKM2 in het…
Thema afbeelding van ruimtelijke ontwikkeling
Laatst gewijzigd: 18-04-2019

Ontgrondingen, Inspire Gelderland

Geografische grenzen van ontgrondingsaanvragen met het Zaak-nummer als identificatiecode.
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 18-04-2019

Omgevingsverordening- Gelders natuurnetwerk, Inspire Gelderland

De provincie beschermt het Gelders Natuurnetwerk dit is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuur van internationaal, nationaal en provinciaal belang. Dit Gelders Natuurnetwerk bestaat uit alle terreinen…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 18-04-2019

Omgevingsverordening- Stiltegebieden, Inspire Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand bevat aangewezen stiltegebieden ter voorkoming of beperking van geluidhinder bij de verordening. De provincie streeft naar het optimaal gebruik van de positieve effecten van stilte, van lage geluidsniveaus…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 18-04-2019

Bodem- Aardkundig waardevolle gebieden, Inspire Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft de resultaten van een studie naar aardkundig waardevolle gebieden in Gelderland weer. Gebieden zijn waardevol vanwege hun geomorfologie, geologie en/of bodem, en/of de samenhang met ecologie, cultuurhistorie,…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 18-04-2019

Omgevingsverordening- Grondwaterbescherming, Inspire Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Rondom het waterwingebied liggen de grondwaterbeschermingsgebieden met water dat tussen 1 en 25 jaar wordt opgepompt. Ongeveer zeventig procent van ons drinkwater wordt gewonnen uit grondwater. Het is dus van…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 18-04-2019

Natuur- Kwetsbare gebieden Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV), Inspire Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
De WAV (Wet ammoniak en veehouderij) heeft kwetsbare en zeer kwetsbare gebieden gedefinieerd. Provinciale Staten heeft op basis van de wet zeer kwetsbare gebieden aangewezen. Het gaat om gebieden die…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 18-04-2019

Wegen- Webcams op provinciale wegen, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Bestand met de webcams langs provinciale wegen. Naast een recente opname van elke webcam is een link naar de webcam opgenomen.