211 datasets gevonden
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 17-10-2021

Luchtkwaliteit- Immissie Blootstelling per buurt 2017 (NO2, PM10, PM2,5, EC), provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Bestand geeft een beeld van de luchtkwaliteit die wordt weergegeven in gemiddelde blootstellingsklassen voor de stoffen NO2, PM10, PM2,5 en EC per buurt. De luchtkwaliteit wordt berekend onder andere aan…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 17-10-2021

Geluid- Geluidsbelasting Provinciale wegen (nacht), provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
In kader van EU richtlijn omgevingslawaai is de geluidsbelasting als gevolg van verkeer op de provinciale wegen in Gelderland doorgerekend. Dit is gedaan volgens de voorgeschreven methode SKM2 in het…
Thema afbeelding van recreatie en sport
Laatst gewijzigd: 17-10-2021

Omgevingsverordening- Molenbiotoop, provincie Gelderland

Thema('s): recreatie en sport
In bestemmingsplannen die betrekking hebben op gronden gelegen binnen de Molenbiotoop wordt geen nieuwe bebouwing danwel beplanting toegestaan, tenzij in de toelichting bij het bestemmingsplan wordt aangetoond dat het functioneren…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 17-10-2021

Milieu- Bodem Baggerdepots, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand geeft de baggerdepots (opslagplaatsen van bagger) weer die onder de Wet Milieubeheer (Wm) vallen. Bagger is materiaal dat in voedselrijk water ontstaat uit de resten van planten, (kiezel)wieren…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 17-10-2021

Wegen- Openbare verlichting, Lichtmasten

Thema('s): energie en milieu
Het bestand geeft de lichtmasten en andere lichtbronnen langs provinciale wegen weer, afkomstig uit beheerpakket Luminizer.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 17-10-2021

Verkeer- Netwerkvisie provinciale wegen punten, provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Netwerkvisie wegen hoofd- en regionaal wegennet Gelderland. Visie op de gewenste functie, gebruik en inrichting van het netwerk in Gelderland t.b.v. het verkeersmanagement en inframanagement.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 17-10-2021

Geluid- Geluidsbelasting Provinciale wegen (nacht), Inspire Gelderland

Thema('s): energie en milieu
In kader van EU richtlijn omgevingslawaai is de geluidsbelasting als gevolg van verkeer op de provinciale wegen in Gelderland doorgerekend. Dit is gedaan volgens de voorgeschreven methode SKM2 in het…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 17-10-2021

Meetnet- Grondwaterkwaliteit, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
De tot standkoming van dit meetnet heeft plaatsgevonden van 1989 / 1995 en heeft geresulteerd in een meetnet van 120 lokaties in Gelderland, waar in samenwerking met het RIVM op…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 17-10-2021

Milieu- Inrichtingen en Vergunningen MPM (punt locaties), provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand geeft de inrichtingen weer waarvoor de provincie Gelderland nog bevoegd gezag is.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 17-10-2021

Fauna- Wildrasters op de Veluwe, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Een overzicht van belangrijkste wildrasters en die in grote mate het leefgebied bepalen van het groot wild (edelhert, ree, zwijn).