toepassingen

Statistisch zakboek Gelderland is een web-based (Swing-)applicatie met statistische gegevens over de provincie Gelderland.
Meer over deze toepassing
De Provincie Gelderland draagt zorg voor vergunningverlening, handhaving van voorschriften, ontheffingen en de nazorg van stortplaatsen en baggerdepots. Deze kaart toont de locaties van (voormalige) stortplaatsen en baggerdepots, onder vermelding van gemeld initiatief, geplande saneringen en herontwikkelde terreinen.
Meer over deze toepassing
De Provincie Gelderland koestert haar stiltegebieden waar mogelijk om flora en fauna te beschermen. Deze kaart toont de stiltegebieden die de provincie rijk is en waar stilte(beleids)gebieden van toepassing zijn.
Meer over deze toepassing
De Provincie Gelderland brengt de luchtkwaliteit per buurt binnen haar grenzen in kaart. De themakaart toont per buurt de concentraties aan fijnstof, stikstofdioxide en roet.
Meer over deze toepassing
Opgedane kennis van de Gelderse bodemopbouw en -eigenschappen is vastgelegd op de zogeheten zandbanenkaarten. De zandbanenkaart toont de deklagen en zanddiepte met hun eigenschappen.
Meer over deze toepassing
In het kader van vergunningverlening en handhaving is de Provincie Gelderland bevoegd gezag. Deze kaart toont de locaties van bedrijven die een omgevingsvergunning hebben gekregen.
Meer over deze toepassing
De Provincie Gelderland richt haar beleid op het beschermen van sprengen en beken met een hoog ecologisch niveau (HEN-water) en die met een specifieke ecologische doelstelling (SED-water). Deze kaart toont de sprengen en beken die in het Beheer en Onderhoud Programma zijn opgenomen en wat de status ervan is.
Meer over deze toepassing
Binnen de Provincie Gelderland zijn vier vliegvelden waarbij onderscheid is gemaakt in burger- en militaire luchtvaart. Deze kaart toont de militaire- en burgerluchtvaartterreinen, de laagvlieggebieden voor burgerluchtvaart en militaire luchtvaart (dag en nacht) en de laagvliegroutes voor militair verkeer en het naderingsgebied Schiphol.
Meer over deze toepassing
De Provincie Gelderland brengt de luchtkwaliteit binnen haar provincie in kaart. De kaart geeft een beeld van de luchtkwaliteit inzake fijnstof en stikstofdioxide rond rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen.
Meer over deze toepassing
Op kaart worden de gebieden getoond waar wordt gemonitord om over kwantitatief en kwalitatief goed grondwater te kunnen beschikken.
Meer over deze toepassing
Het bestand Meetnet grondwaterkwantiteit geeft op kaart weer een overzicht van binnen de provincie Gelderland aanwezige meetpuntlocaties voor grondwater.
Meer over deze toepassing
Op kaart worden de gebieden getoond waar wordt gemonitord om over kwantitatief en kwalitatief goed grondwater te kunnen beschikken.
Meer over deze toepassing
De Provincie Gelderland ziet toe op de in gebruik zijnde gebieden en in gebruik zijnde kavels binnen Gelderland.
Meer over deze toepassing
De Provincie Gelderland heeft een belangrijke taak bij de bescherming van ons drinkwater. Deze kaart toont de beschermingsgebieden in Gelderland.
Meer over deze toepassing
Woon of werk ik in een plaats waar meer risico is op rampen of ongevallen? En om wat voor rampen of ongevallen gaat het dan? Voor iedereen die antwoord zoekt op deze vragen is de risicokaart opgesteld. Zowel voor inwoners van Nederland als voor beleidsmakers bij de overheid, voor politie en de brandweer.
Meer over deze toepassing
Bossen, heidevelden en weidegebieden maken Gelderland tot een natuurrijke provincie. De 15 meest bijzondere natuurgebieden hebben het stempel 'Natura 2000' gekregen. Ze zijn onderdeel van een internationaal netwerk. Dat zorgt voor bescherming en kan gevolgen hebben voor eigenaren, omwonenden en (agrarische) ondernemers.
Meer over deze toepassing
De Provincie Gelderland heeft leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid hoog op de agenda staan. Daarom nam zij het initiatief om een site te maken met een volledig overzicht van alle wegwerkzaamheden. Alle Gelderse gemeenten, verenigd in vervoerregio’s: Stedendriehoek, Rivierenland, Noord-Veluwe, de Vallei en Achterhoek, Stadsregio Arnhem Nijmegen en Rijkswaterstaat leveren hiervoor geregeld informatie aan.
Meer over deze toepassing
De Provincie Gelderland heeft vele fraaie fietspaden en bijzondere fietsroutes. Het is dan ook niet gek dat Gelderland in 2012, 2013 en 2014 is verkozen tot ‘Fietsprovincie van het Jaar’ door de bezoekers van fiets123.nl. Het Gelders Fietsnetwerk (GFN) is een samenwerking  van zes Gelderse regio’s, de Provincie Gelderland en toeristische en maatschappelijke organisaties om het fietsen te bevorderen.
Meer over deze toepassing
Vanuit het programma 'Gelderland Cultuurprovincie!' draagt de Provincie Gelderland in de periode 2012-2016 bijna 150 miljoen euro bij aan de realisatie van projecten en aan de ondersteuning van instellingen. In deze toepassing worden vanuit de kaart van Gelderland de uitvoeringsprojecten weergegeven met gebruikmaking van Gelderse datasets. De kaart wordt periodiek aangevuld met nieuwe gegevens.
Meer over deze toepassing