KRW grond- en oppervlaktewater planperiode 2016-2021

Om ook in de toekomst te beschikken over kwantitatief en kwalitatief goed grondwater zijn Europese richtlijnen opgesteld. De richtlijnen staan beschreven in de Kaderrichtlijn Water (KRW). In een planperiode worden overkoepelende plannen ontwikkeld ter verbetering van kwaliteit en watersystemen, rekening houdend met daarvan afhankelijke ecologische systemen. Hiertoe worden metingen uitgevoerd en gemonitord. Analyse van deze meetnetgegevens maakt inzichtelijk hoe de toestand van een grondwaterlichaam is. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de beschikbare hoeveelheid, de kwaliteit, de mate van verontreiniging en de grondwaterbalans wat betreft onttrekkingen met het oog op het grondwaterpeil.

Ga naar de kaart KWR Planperiode