Veelgestelde vragen over open data

Wat is open data?

Open data zijn gegevens of informatie die iedereen kan raadplegen, verspreiden en hergebruiken, ook voor commerciële doeleinden. Er zijn geen juridische of technische obstakels die dit (her)gebruik belemmeren. Open data is data die door computers vergaard, verwerkt en gelezen kan worden.

Welke open data is in opendata.gelderland.nl opgenomen?

De open data in dit portaal - is verzameld in het kader van de uitvoering van een publieke taak; - is gefinancierd met publieke middelen voor de uitvoering van die taak; - is openbaar op grond van de Wet openbaarheid van bestuur; - voldoet bij voorkeur aan ‘open standaarden’; dat wil zeggen zonder barrières voor gebruik van ICT-toepassingen.


Wat kan ik doen met open data?


Je kunt open data gebruiken om apps mee te bouwen, als basis voor interactieve kaarten, voor analyses of gewoon om een vraag te beantwoorden. Bekijk de voorbeelden in dit portaal om een beeld te krijgen van toepassingsmogelijkheden.

Wat zijn de gevolgen van het gebruik van deze open data?

- Het vergroot de transparantie, openheid en efficiëntie van de provinciale overheid. - Via feedback verbetert de kwaliteit van de data, ook voor de interne werking van de dataleveranciers. - Het leidt tot innovatief gebruik van de informatie door organisaties, burgers en bedrijven, met nieuwe onverwachte inzichten als resultaat. - Het draagt bij tot de verdere ontwikkeling van een provinciale informatiemaatschappij. - Het leidt tot een verhoogde zelfredzaamheid bij de datagebruikers. - Het motiveert de interactie tussen burgers, overheden en bedrijven. - Het verhoogt de zichtbaarheid van wat de provincie doet in de uitvoering van haar kerntaken.

Hoe organiseert provincie Gelderland open data?

Provincie Gelderland kiest als publieke organisatie voor een actief beleid met betrekking tot open data. Zij inventariseert welke data er is en beschikt over een technische infrastructuur waarmee data kan worden ontsloten. Data wordt gepubliceerd, beheerd en up-to-date gehouden. Ambtenaren ontsluiten actief gegevens als open data. Van open data worden datasets gemaakt, voorzien van uitgebreide context, de zogenaamde metadata. Provincie Gelderland stimuleert hergebruik van data. Het open dataportaal biedt inzicht in en overzicht van provinciale datasets die zij kosteloos aanbiedt voor hergebruik door iedereen.

Berust er auteursrecht op de data?

Nee, er berust geen auteursrecht of andere rechten van derden op het gebruik van de data. Bronvermelding is ook niet verplicht voor hergebruik van overheidsdata.

In welke formaten biedt opendata.gelderland.nl data aan?

De formaten zijn herkenbaar aan de donkerblauwe blokken. Het formaat kan eenvoudigweg een website zijn van waaruit datasets kunnen worden geraadpleegd. Het kan een excel of csv-formaat (=comma-separated values) zijn. Geodatasets worden vaak als wms- of wfs-services aangeboden. Voor de meeste geo-datasets is gis-programmatuur vereist.

Wat is WMS?

Web Map Service, een specificatie die de definitie voor Internet Map Servers omvat 
- Hoe geografische data te beschrijven om het op internet te publiceren
 - Hoe een kaartafbeelding samen te stellen en te renderen om het op internet te publiceren De Open Geospatial Consortium (OGC) definieert WMS.
Bron: Wikipedia

Wat is WFS?

Web Feature Service (WFS) is een interface voor het opvragen, aanleveren en bewerken van geografische vector data en bijbehorende administratieve data, afkomstig van databanken, over het Internet. Het maakt gebruik van de op Extensible Markup Language (XML) gebaseerde Geography Markup Language (GML) voor dataoverdracht. Het Open Geospatial Consortium (OGC) definieert de specificaties van WFS.
Bron: Wikipedia

Wat is OGC?

Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC) is een internationale organisatie zonder winstbejag, bestaande uit bedrijven, overheidsinstellingen en universiteiten, die de leiding heeft in de ontwikkeling van interoperabele standaarden voor georuimtelijke en plaatsgebonden diensten. WMS-WFS-GML behoren tot de belangrijkste OGC standaarden.

Wat is gml?

Geography Markup Language (GML), ook bekend als ISO 19136, is een door het OGC opgestelde XML structuur voor de representatie van geografische (ruimtelijke en plaatsgebonden) informatie. Het definieert XML codering voor het overbrengen en opslaan van geografische informatie, waaronder zowel de geometrie als de eigenschappen van geografische karakteristieken. Om aan het IPR beleid voor Open GIS standaarden van OGC te blijven voldoen is GML royalty-free ter beschikking.

Wat is xml?

Extensible Markup Language (XML) is een standaard van het World Wide Web Consortium voor de syntaxis van formele opmaaktalen waarmee men gestructureerde gegevens kan weergeven in de vorm van platte tekst. Deze presentatie is zowel machineleesbaar als leesbaar voor de mens. Het XML-formaat wordt gebruikt om gegevens op te slaan en om gegevens over het internet te versturen

Wat is een shapefile?

Shapefile is een veelgebruikt uitwisselingsformaat voor geografische informatie.

Moet je een expert op datagebied zijn om met de data aan de slag te gaan?

Iedereen die een beetje digitaal handig is, kan met de data aan de slag. 

Hoe actueel is de data?

De data is steeds zo actueel als mogelijk is. De frequentie waarmee datasets geüpdatet worden kan per dataset verschillen. Bodeminformatie bijvoorbeeld verandert minder snel dan verkeersinformatie.

Ik heb fouten gezien. Hoe kan ik deze melden?

Provincie Gelderland pretendeert niet perfecte open data te publiceren. Wel wil zij het portaal zeker ook gebruiken om data en portaal te perfectioneren. En wie kan ons daar beter bij helpen dan jij als gebruiker? Je bent dan ook van harte welkom om ons te helpen de site en de kwaliteit van de gepubliceerde data te verbeteren. Je kunt dat doen via provincieloket@gelderland.nl.

Welke informatie wordt per dataset meegegeven?

De datasets zijn voorzien van metadata. Hierin wordt beschreven wat erin zit: korte inhoudelijke beschrijving, publicatiedatum, frequentie van de update, een omschrijving van de variabelen in de dataset.

Welke stappen gaat provincie Gelderland zetten in de verdere ontwikkeling van het open data portaal?

Met het publiceren van enkele honderden open datasets, voornamelijk geografische sets over provinciale onderwerpen hebben we een eerste stap gezet. De volgende stap is het portaal uitbreiden met niet-geografische bestanden die voor gebruikers meerwaarde kunnen bieden. Bijvoorbeeld op het gebied van subsidies, financiën.

Het antwoord op mijn vraag staat er niet bij. Wat kan ik doen?

Je kunt jouw vraag sturen naar provincieloket@gelderland.nl Jouw vraag wordt doorgeleid naar de databeheerders van het dataportaal. Inhoudelijke vragen worden doorgeleid naar deskundigen op het thema waarop jouw vraag betrekking heeft.