Thema: natuur en landschap

Landschap- Landgoederen NSW begrenzing, provincie Gelderland

Begrenzingen van landgoederen die vallen onder rangschikking in het kader van de Natuurschoonwet 1928. Volgens deze wet is de definitie van een landgoed: ‘Een landgoed is een in Nederland gelegen, geheel of gedeeltelijk met natuurterreinen, bossen of andere houtopstanden bezette onroerende zaak - daaronder begrepen die waarop een buitenplaats of ander, bij het karakter van het landgoed passende, opstallen voorkomen - voorzover het blijven.voortbestaan van die onroerende zaak in zijn karakteristieke verschijningsvorm voor het behoud van het natuurschoon wenselijk is.’ De zelfstandige rangschikking; De belangrijkste vereisten waaraan een onroerende zaak moet voldoen om zelfstandig gerangschikt te kunnen worden als NSW-landgoed laten zich als volgt samenvatten: • de minimum oppervlakte van een landgoed dient 5 ha te dragen; • de onroerende zaak moet een aaneengesloten gebied vormen; • volgens de oude wet moest een landgoed ten minste voor 30% bezet zijn met houtopstanden; volstaan kon worden met 20% bos indien ten minste 50% van het terrein uit natuurterreinen bestond.. De laatste wijziging is sinds 1 juni 2007 van kracht. grondeigenaren die landbouwgrond en bos of natuurterrein hebben, kunnen een NSW-landgoed status aanvragen. Om in aanmerking te komen voor de titel NSW-landgoed moet het landgoed aan de volgende voorwaarden voldoen: minimaal 5 hectare groot minimaal 30% van de oppervlakte bestaat uit bos en/of natuurterrein aangrenzende landgoederen kleiner dan 5 ha kunnen nog steeds samen rangschikken maar moeten nu wel elk individueel aan de 30%-eis voldoen. Ook moeten zij een historische band hebben. Het begrip natuurterrein is ruimer gedefinieerd in de gewijzigde NSW. Naast heidevelden, zandverstuivingen en duinen komen nu ook struwelen, poelen, kreken, vennen, wielen en bepaalde natuurlijke graslanden onder het bergip natuurterrein. Deelname aan de NSW-regeling is niet mogelijk wanneer er bestemming landbouwgrond op het terrein ligt. Wel kunnen landbouwgronden die zijn omgezet in natuur, bijvoorbeeld half natuurlijke graslanden, worden gerangschikt. Een goedgekeurd inrichtingsplan moet hieraan ten grondslag liggen. Verder is een schriftelijke verklaring nodig waaruit blijkt dat de betreffende grond niet langer in landbouwkundig gebruik is.

Bronnen

7300-landschap--landgoederen-nsw-begrenzing--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
7300-landschap--landgoederen-nsw-begrenzing--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
7300-landschap--landgoederen-nsw-begrenzing--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
PNG 01-01-1970, 01:00
landelijke-gebieden, landgoederen, natuur-en-landschap, natuurgebieden, natuur-_en_landschapsbeheer, natuur_en_milieu

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 08-01-2022, 22:37
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
landelijke-gebieden, landgoederen, natuur-en-landschap, natuurgebieden, natuur-_en_landschapsbeheer, natuur_en_milieu

Kenmerken

Taal Nederlands