From 1 - 3 / 3
  • Dit bestand bevat de Gelderse rivieren die onder het beheer van de Provincie Gelderland vallen en waar beroepsvaart plaatsvindt. De provincie en haar partners streven samen naar het instandhouden van een goede regionale ontsluiting over water via de Oude IJssel, de Linge en de Arkervaart. Het plan is op 9 juli 2014 vastgesteld door Provinciale Staten.

  • In kader van EU richtlijn omgevingslawaai is de geluidsbelasting als gevolg van verkeer op de provinciale wegen in Gelderland doorgerekend. Dit is gedaan volgens de voorgeschreven methode SRM2 in het programma Geomilieu.. Naast de etmaalwaarde (Lden) wordt ook de geluidsbelasting in de nacht berekend (Lnight). Deze kaart geeft de contouren weer van Lnight. De kaart is geclassificeerd vanaf 50 dB verhoogd per klasse met 5 dB. Het betreft hier berekende geluidsbelastingen, er is geen aftrek toegepast (art. 110g Wet geluidhinder). Dit bestand geeft de situatie van het jaar 2021 weer.

  • Plangebied van de Omgevingsvisie Gelderland. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 1 maart 2017.