From 1 - 7 / 7
  • Een bestemmingsplan voor gronden binnen een Nationaal landschap maar buiten het Gelders natuurnetwerk en de Groene ontwikkelingszone maakt ten opzichte van het op 17 oktober 2014 geldende bestemmingsplan alleen bestemmingen mogelijk die de kernkwaliteiten van een Nationaal Landschap niet aantasten. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 februari 2022.

  • Besluitvlak van de Omgevingsverordening Gelderland, zijnde de bestuurlijke grens van de provincie conform landelijke afspraken. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 februari 2022.

  • Een bestemmingsplan voor gronden binnen een Waardevol open gebied maakt ten opzichte van het ten tijde van de inwerkingtreding van de verordening geldende bestemmingsplan geen bestemmingen mogelijk die de openheid van de waardevolle open gebieden aantasten. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 1 maart 2017.

  • Het Rijk wijst de Gelderse delen van de Romeinse Limes aan (artikel 7.3 Bkl). Via de Provinciale Verordening worden de bufferzones hier direct omheen aangewezen op basis van het UNESCO Nominatie-dossier Neder-Germaanse Limes. Voor zover een omgevingsplan van toepassing is op locaties binnen de bufferzone van de Romeinse Limes worden in het omgevingsplan regels gesteld in het belang van de instandhouding en versterking van de kernkwaliteiten Romeinse Limes. De kernkwaliteiten van de Romeinse Limes zijn forten (castella), burgerlijke nederzettingen, kampdorpen (vici) grafvelden, de militaire infrastructuur, bestaande uit wegen, waterwerken en wachttorens en scheepswrakken. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 februari 2022.

  • Een bestemmingsplan voor gronden die onderdeel uitmaken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals aangegeven op de kaart Regels Landschap maakt ten opzichte van het ten tijde van de inwerkingtreding van de verordening geldende bestemmingsplan geen activiteiten mogelijk die de kernkwaliteiten aantasten. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 19 december 2018 vastgesteld.

  • Plangebied van de Omgevingsvisie Gelderland. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 1 maart 2017.

  • Er zijn locaties waarvoor de provincie met partijen een afspraak heeft over de opwekking van windenergie. Het gaat om locaties waar reeds windturbines staan of vergund zijn. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 1 maart 2017.