From 1 - 10 / 10
  • Uitzonderingen op het verbod op nieuwvestiging van windturbines binnen het Gelders natuurnetwerk GNN is onder voorwaarden mogelijk. Voor een beperkt aantal ontwikkelingen wordt een uitzondering gemaakt, alleen in de voor die functies minst kwetsbare natuur. Voor het plaatsen van windturbines is een verkenningsgebied geformuleerd. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 13 december 2017 vastgesteld.

  • Besluitvlak van de Omgevingsverordening Gelderland, zijnde de bestuurlijke grens van de provincie conform landelijke afspraken. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 februari 2022.

  • De provincie beschermt het Gelders Natuurnetwerk (GNN) dit is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuur van internationaal, nationaal en provinciaal belang. Dit Gelders Natuurnetwerk bestaat uit alle terreinen met een natuurbestemming binnen de voormalige EHS en bevat tevens een zoekgebied van 7.300 ha voor de te realiseren 5.300 ha nieuwe natuur. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 19 december 2018 vastgesteld.

  • Uitzonderingen op het verbod op nieuwvestiging van windturbines binnen het Gelders natuurnetwerk GNN is onder voorwaarden mogelijk. Voor een beperkt aantal ontwikkelingen wordt een uitzondering gemaakt, alleen in de voor die functies minst kwetsbare natuur. Voor het plaatsen van windturbines is een verkenningsgebied geformuleerd. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 19 december 2018 vastgesteld.

  • De provincie wil de ontwikkeling van functiecombinaties van natuur met andere functies mogelijk maken wanneer deze substantieel bijdragen aan versterking van de ecologische samenhang van de natuur van het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en van de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. De Groene Ontwikkelingszone (GO bestaat uit terreinen met een andere bestemming dan natuur die ruimtelijk vervlochten is met het Gelders Natuurnetwerk. Het gaat vooral om landbouwgrond, maar ook om terreinen voor verblijfs- en dagrecreatie, infrastructuur, woningen en bedrijven. Ook weidevogelgebieden en Ganzenfoerageergebieden maken deel uit van de Groene Ontwikkelingszone. Deze liggen niet in het Gelders Natuurnetwerk. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 19 december 2018 vastgesteld.

  • Een bestemmingsplan kan het bouwen van een windturbine toelaten voor een locatie binnen het gebied dat is aangeduid als het Gelders natuurnetwerk windturbines onder voorwaarden mogelijk; en als de compensatie voor windturbines en omliggende verharding bestaat uit maatregelen waarbij de nadelige gevolgen voor de kernkwaliteiten, oppervlakte of samenhang van het Gelders natuurnetwerk zoveel mogelijk worden beperkt en de overblijvende effecten gelijkwaardig worden gecompenseerd in overeenstemming met bijlage Gelijkwaardige natuurbeheertypen; en de oppervlakte aan natuur die verloren gaat voor 200 procent wordt gecompenseerd. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 februari 2022.

  • De provincie wil de ontwikkeling van functiecombinaties van natuur met andere functies mogelijk maken wanneer deze substantieel bijdragen aan versterking van de ecologische samenhang van de natuur van het Gelders natuurnetwerk en van de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. De Groene ontwikkelingszone bestaat uit terreinen met een andere bestemming dan natuur die ruimtelijk vervlochten is met het Gelders natuurnetwerk. Het gaat vooral om landbouwgrond, maar ook om terreinen voor verblijfs- en dagrecreatie, infrastructuur, woningen en bedrijven. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 21 december 2022 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 14 januari 2023.

  • Het Gelders natuurnetwerk is een gebied met een samenhangend netwerk van binnen de provincie Gelderland bestaande en te ontwikkelen natuur van internationaal, nationaal en provinciaal belang dat strekt tot de veiligstelling van ecosystemen met de daarbij behorende soorten. Dit Gelders natuurnetwerk bestaat uit alle terreinen met een natuurbestemming binnen de voormalige EHS en bevat tevens zoekgebied voor te realiseren nieuwe natuur. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 21 december 2022 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 14 januari 2023.

  • Dit bestand bevat de Natura 2000-gebieden in de provincie Gelderland. De ambitie van de provincie is om de Natura 2000-doelen te realiseren en de beperkingen te verminderen die de bescherming van Natura 2000-gebieden op kan leveren.

  • Plangebied van de Omgevingsvisie Gelderland. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 1 maart 2017.