From 1 - 2 / 2
  • Een zoekgebied nieuwe natuur van 7.300 hectare, voor 5.300 hectare nog te realiseren nieuwe natuur. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 13 december 2017 vastgesteld.

  • Dit bestand geeft de habitattypen (conform Habitatrichtlijn 92/43/EEG) weer in Natura 2000 gebieden die geheel of gedeeltelijk in Gelderland liggen. Het bevat alleen de Natura 2000 gebieden waarvoor de provincie Gelderland bronhouder is van de habitattypenkaart. Let op! Bij het gebruik van het bestand, moet worden gecheckt of een habitattype een instandhoudingsdoel (ISDH) is. Alleen dan (ISDH = "ja") moet er op getoetst worden bij vergunningverlening (zie link bij Documentatie). Het bestand is aan verandering onderhevig en wordt indien nodig jaarlijks geactualiseerd. Dit bestand bevat de meest recente versie van de habitattypen per N2000 gebied weer. Deze versie en bijbehorende status is in de tabel weergegeven in de kolommen "Versie bronbestand" en "Status bronbestand". De eigenaar is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van het bestand gemaakt gaat worden.