From 1 - 10 / 10
  • Een bestemmingsplan voor gronden die onderdeel uitmaken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals aangegeven op de kaart Regels Landschap maakt ten opzichte van het ten tijde van de inwerkingtreding van de verordening geldende bestemmingsplan geen activiteiten mogelijk die de kernkwaliteiten aantasten. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 19 december 2018 vastgesteld.

  • In een zone rondom het Veluwemassief, aan de oostzijde van de stuwwal van Nijmegen en een zone langs de Randmeren is sprake van een (smalle) zone die extra gevoelig is voor grondwateroverlast, de zogenoemde grondwaterfluctuatiezone. Het is van belang om hiermee bij de inrichting of herinrichting van stedelijk gebied, via de watertoets, rekening te houden en zo nodig maatregelen te nemen. De Omgevingsvisie is op 9 juli 2014 vastgesteld door Provinciale Staten.

  • Dit bestand bevat de Gelderse rivieren die onder het beheer van de Provincie Gelderland vallen en waar beroepsvaart plaatsvindt. De provincie en haar partners streven samen naar het instandhouden van een goede regionale ontsluiting over water via de Oude IJssel, de Linge en de Arkervaart. Het plan is op 9 juli 2014 vastgesteld door Provinciale Staten.

  • De molenbiotoop is het gebied rondom een historische of monumentale molen met een straal van 400 meter gerekend vanaf het middelpunt van de molen. In bestemmingsplannen die betrekking hebben op gronden gelegen binnen een molenbiotoop wordt geen nieuwe bebouwing dan wel beplanting toegestaan, tenzij in de toelichting bij het bestemmingsplan wordt aangetoond dat het functioneren van de molen door middel van windvang niet wordt beperkt. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 februari 2022.

  • Intrekgebieden zijn de gebieden waar het grondwater maximaal binnen 1000 jaar de pompputten van het waterbedrijf bereikt. De provincie heeft voor deze gebieden geen bijzonder beleid opgesteld. De provincie en haar partners streven ernaar het grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening te beschermen. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 19 december 2018 vastgesteld.

  • In kader van EU richtlijn omgevingslawaai is de geluidsbelasting als gevolg van verkeer op de provinciale wegen in Gelderland doorgerekend. Dit is gedaan volgens de voorgeschreven methode SRM2 in het programma Geomilieu.. Naast de etmaalwaarde (Lden) wordt ook de geluidsbelasting in de nacht berekend (Lnight). Deze kaart geeft de contouren weer van Lnight. De kaart is geclassificeerd vanaf 50 dB verhoogd per klasse met 5 dB. Het betreft hier berekende geluidsbelastingen, er is geen aftrek toegepast (art. 110g Wet geluidhinder). Dit bestand geeft de situatie van het jaar 2021 weer.

  • Aangewezen gebied voor de concentratie en ontwikkeling van glastuinbouw. Een bestemmingsplan laat nieuwvestiging en uitbreiding van een glastuinbouwbedrijf met een glasopstand vanaf twee hectare alleen toe binnen een glastuinbouwontwikkelingsgebied. Een bestemmingsplan laat in een glastuinbouwontwikkelingsgebied een andere functie dan glastuinbouw alleen toe als die andere functie bijdraagt aan de herstructurering van de glastuinbouwsector. Een bestemmingsplan kan, gerekend vanaf 29 juni 2005, eenmalig een uitbreiding tot vijf hectare toelaten van een bestaand glastuinbouwbedrijf buiten een glastuinbouwontwikkelingsgebied, als in de toelichting op het bestemmingsplan wordt aangetoond dat:a. de uitbreiding noodzakelijk is voor een doelmatige voortzetting van het bedrijf;b. verplaatsing naar een glastuinbouwontwikkelingsgebied bedrijfseconomisch niet haalbaar is;c. deze uitbreiding zich verdraagt met de ter plaatse van belang zijnde gebiedskwaliteiten van natuur, landschap en water.Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 februari 2022.

  • Dit bestand bevat aangewezen stiltegebieden ter voorkoming of beperking van geluidhinder bij de visie. De provincie streeft naar het optimaal gebruik van de positieve effecten van stilte, van lage geluidsniveaus en van het behoud van de diversiteit aan geluiden, dit zowel in natuurgebieden als in gebieden in of bij de stedelijke omgeving. Dit streven hangt samen met de doelen voor natuur, wonen, recreatie en vrijetijdseconomie.De provincie heeft een wettelijke taak om maatregelen te nemen voor stilte. Zij vult dit in door stilte als kernkwaliteit van het Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone te benoemen. De provincie laat daarmee de aanwijzing van de acht stiltegebieden vervallen. De Omgevingsvisie is op 9 juli 2014 vastgesteld door Provinciale Staten en is vigerend geworden in de Omgevingsverordening van 24 september 2014 vastgesteld door Provinciale Staten.

  • De provincie en haar partners willen zo veel mogelijk voorkomen dat inundatie vanuit watergangen leidt tot wateroverlast. Hiervoor worden waterbergingsgebieden ingericht. De Omgevingsvisie is op 9 juli 2014 vastgesteld door Provinciale Staten.

  • Intrekgebieden zijn de gebieden waar het grondwater maximaal binnen 1000 jaar de pompputten van het waterbedrijf bereikt. De provincie heeft voor deze gebieden geen bijzonder beleid opgesteld. De provincie en haar partners streven ernaar het grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening te beschermen. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 31 maart 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 16 april 2021.