From 1 - 10 / 40
  • Bestand geeft een beeld van de luchtkwaliteit inzake fijnstof rond rijks, provinciale en gemeentelijke wegen in Gelderland over het jaar 2018. De gegevens zijn landelijk doorgerekend met behulp van de rapportagetool. Per wegvak is aangegeven wat de concentratie is op 10 meter van de rand van de weg. De luchtkwaliteit wordt weergegeven in vijf concentratieklassen. In de legenda wordt de gemiddelde jaarconcentratie NO2 weergegeven. De luchtkwaliteit wordt weergegeven in zes concentratieklassen: overschrijding van de jaarlijkse grenswaarde hoger dan 40 µg/m3. De WHO advieswaarde is 10 µg/m3 jaargemiddeld. De luchtkwaliteit wordt berekend onder andere aan de hand van verkeerstellingen en met rekenmodellen. Hierbij zijn de bronnen, zoals industrie en landbouw verwerkt in de achtergrondconcentratie. Bij de totale concentratie zijn ook de directe bijdrage door het wegverkeer meegeteld. De met het model berekende waarden worden gevalideerd aan metingen langs wegen, in de stad en het buitengebied. Uit de jaarlijkse validatie rapportage van het RIVM blijkt dat de gemeten concentraties en de berekende waarden goed overeenkomen.

  • Gebieden met habitattype H9190 (oude eikenbossen) en H9120 (Beuken-eikenbossen met hulst) binnen Natura 2000 Veluwe waarvan meer dan 1 ha in eigendom is van dezelfde eigenaar. In deze gebieden is er sprake van een houtoogstverbod of een -beperking. Eigenaren met minder dan 1 ha kwalificerend habitat zijn uitgesloten van deze regel.

  • Onderdeel van het Natuurbeheerplan is het Beheergebied. In deze gebieden wordt door middel van een samenhangend pakket aan maatregelen een bijdrage geleverd aan het gebied. De bijbehorende beheerpakketten zijn gebaseerd op de Index Natuur en Landschap. Ook onderdeel van het Natuurbeheerplan is de kaart waarop de ambitie (het einddoel) van alle bestaande en nieuwe natuur is begrensd en getypeerd volgens de Index Natuur- en Landschap. De kaart begrenst het zelfde gebied als de beheertypekaart. In de tekst van het Natuurbeheerplan wordt exact geformuleerd wanneer het einddoel moet zijn bereikt. De Investeringskaart is onderdeel van dataset BeheerGebiedAmbitie en te vinden in kolom "subsidiabel is 1". Dit onderdeel geeft de wijzigingen in de investeringskaart ten opzichte van het Natuurbeheerplan 2023. Dit onderdeel van het Gewijzigd Natuurbeheerplan 2023 voor het beheerjaar 2024 is vastgesteld op 05-09-2023.

  • Bestand geeft een beeld van de luchtkwaliteit die wordt weergegeven in gemiddelde blootstellingsklassen voor de stoffen NO2, PM10 en PM2,5 per buurt. De luchtkwaliteit wordt berekend onder andere aan de hand van verkeerstellingen en met rekenmodellen. Hierbij zijn de bronnen, zoals industrie en landbouw verwerkt in de achtergrondconcentratie. Bij de totale blootstelling is ook de directe bijdrage van het wegverkeer meegeteld. Op basis van de concentraties luchtverontreinigende stoffen legt de GGD Gelderland-Midden een relatie met de gezondheid.

  • Onderdeel van het Natuurbeheerplan zijn de begrenzingen voor de leefgebieden t.b.v. het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Dit onderdeel wordt gebruikt om de buitengrens aan te geven waar het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer opengesteld is. Dit onderdeel bevat de wijzigingen in agrarische zoekgebieden ten opzichte van het Natuurbeheerplan 2023.

  • Onderdeel van het Natuurbeheerplan 2024 is het Beheergebied. In deze gebieden wordt door middel van een samenhangend pakket aan maatregelen een bijdrage geleverd aan het gebied. De bijbehorende beheerpakketten zijn gebaseerd op de Index Natuur en Landschap. Ook onderdeel van het Natuurbeheerplan is de kaart waarop de ambitie (het einddoel) van alle bestaande en nieuwe natuur is begrensd en getypeerd volgens de Index Natuur- en Landschap. De kaart begrenst het zelfde gebied als de beheertypekaart. In de tekst van het Natuurbeheerplan wordt exact geformuleerd wanneer het einddoel moet zijn bereikt. De Investeringskaart is onderdeel van dataset BeheerGebiedAmbitie en te vinden in kolom "subsidiabel is 1". Dit onderdeel van het Gewijzigd Natuurbeheerplan 2023 voor het beheerjaar 2024 is vastgesteld op 05-09-2023.

  • Bestand geeft een prognose van de luchtkwaliteit inzake fijnstof rond rijks, provinciale en gemeentelijke wegen in Gelderland in het jaar 2030. De gegevens zijn landelijk doorgerekend met behulp van de Monitoringstool. Per wegvak is aangegeven wat de prognose is voor de concentratie PM10 op 10 meter van de rand van de weg. De luchtkwaliteit wordt weergegeven in vijf concentratieklassen. Volgends de normen mag de jaargemiddelde concentratie niet meer dan 40 µg/m3 bedragen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert 20 µg/m3 als norm volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Daarnaast geldt een norm voor de daggemiddelde concentratie van 50 µg/m3. De norm voor de daggemiddelde concentratie mag maximaal 35 keer per jaar worden overschreden. In de legenda wordt de gemiddelde jaarconcentratie PM10 weergegeven. Hierbij zijn de bronnen, zoals industrie en landbouw verwerkt in de achtergrondconcentratie. Bij de totale concentratie zijn ook de directe bijdrage door het wegverkeer meegeteld.

  • Bestand geeft een beeld van de luchtkwaliteit inzake roet (Elementair Koolstof ofwel EC)) rond rijks, provinciale en gemeentelijke wegen in Gelderland over het jaar 2019. Roet is één van de fracties van fijn stof. Er is een duidelijke relatie tussen roet en gezondheidsschade. Er is geen voor EC nog geen officiële grens- of toetswaarde vastgesteld. De gegevens zijn landelijk doorgerekend met behulp van de rapportagetool. Per wegvak is aangegeven wat de concentratie is op 10 meter van de rand van de weg. De luchtkwaliteit wordt weergegeven in vijf concentratieklassen. De luchtkwaliteit wordt berekend onder andere aan de hand van verkeerstellingen en met rekenmodellen. Hierbij zijn eventuele overige bronnen verwerkt in de achtergrondconcentratie. Echter, de voornaamste bron van roet is het verkeer. De met het model berekende waarden worden gevalideerd aan metingen langs wegen, in de stad en het buitengebied. Uit de jaarlijkse validatie rapportage van het RIVM blijkt dat de gemeten concentraties en de berekende waarden goed overeenkomen.

  • Bestand geeft een beeld van de luchtkwaliteit inzake stikstofdioxide rond rijks, provinciale en gemeentelijke wegen in Gelderland over het jaar 2017. De gegevens zijn landelijk doorgerekend met behulp van de rapportagetool. Per wegvak is aangegeven wat de concentratie is op 10 meter van de rand van de weg. De luchtkwaliteit wordt weergegeven in zes concentratieklassen: overschrijding van de grenswaarde, een bijna overschrijding en de overige waarden. De luchtkwaliteit wordt berekend onder andere aan de hand van verkeerstellingen en met rekenmodellen. Hierbij zijn de bronnen, zoals industrie en landbouw verwerkt in de achtergrondconcentratie. Bij de totale concentratie zijn ook de directe bijdrage door het wegverkeer meegeteld. De met het model berekende waarden worden gevalideerd aan metingen langs wegen, in de stad en het buitengebied. Uit de jaarlijkse validatie rapportage van het RIVM blijkt dat de gemeten concentraties en de berekende waarden goed overeenkomen.

  • Het bestand geeft de baggerdepots (opslagplaatsen van bagger) weer die onder de Wet Milieubeheer (Wm) vallen. Bagger is materiaal dat in voedselrijk water ontstaat uit de resten van planten, (kiezel)wieren en water-organismen. Vaak is het vermengd met klei of veen(molm) dat door afslag in het water terecht is gekomen (e.g. modderklei).